Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği.

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 -

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli

Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarının yurt içi ve yurt

dışı spor faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, yarışmalara ait araç,

gereç ve benzeri ihtiyaçların sağlanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 -

(1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim

Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarının yurt içi ve yurt dışı spor

faaliyetleri ve oyun yolu ile beden eğitimi etkinliklerinin planlanması ve

düzenlenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 -

(1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018

tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 189

uncu, 507 nci ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Antrenör: Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili

spor federasyonlarından alınan antrenör belgesine sahip kişiyi,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Çalıştırıcı: Bu Yönetmelik kapsamında ilgili

spor dalında, öğrenci sporcuyu eğiten, yetiştiren ve çalıştıran kişiyi,

ç) Federasyon: Bakanlığa bağlı federasyonlar ile

bağımsız spor federasyonlarını,

d) Fiziksel etkinlik ve oyun: Temel spor eğitimi

çerçevesinde performans ve rekabete dayalı olmayan, bir sonraki eğitim

düzeyine hazırlamayı amaçlayan çok yönlü fiziksel ve oyunsal etkinlikleri,

e) Genel Müdür: Spor Hizmetleri Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Spor Hizmetleri Genel

Müdürlüğünü,

g) ISF: Uluslararası Okul Sporları Federasyonunu,

ğ) İdareci: Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenecek

yarışmalarda kafileden sorumlu kişiyi,

h) İl müdürü: Gençlik ve spor il müdürünü,

ı) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

i) İl tertip komitesi: İl okul sporları

organizasyon tertip komitesini,

j) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe

müdürlüğünü,

k) İlçe tertip komitesi: İlçe okul sporları

organizasyon tertip komitesini,

l) Kademe: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve

dengi eğitim ve öğretim kurumlarından her birini,

m) Kategori: Öğrenci sporcunun cinsiyeti ve

belirlenen yaş aralığını,

n) Lisans: Okul spor yarışmalarına katılacak

öğrenciler için Bakanlık spor bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda

düzenlenen doğrulanabilir kodlu belgeyi,

o) Okul: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve

öğretim kurumlarını,

ö) Oyuncu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve

öğretim kurumları arasında düzenlenen fiziksel etkinlik ve oyunlara

katılmak üzere oyun kartı verilen öğrencileri,

p) Oyun kartı: Fiziksel etkinlik ve oyunlara

katılacak öğrenciler için Bakanlık spor bilgi sistemi üzerinden elektronik

ortamda düzenlenen doğrulanabilir kodlu belgeyi,

r) Öğrenci belgesi: Okul müdürlükleri tarafından

öğrenci olduğuna dair öğrenci sporcuya verilen belgeyi,

s) Öğrenci sporcu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı

eğitim ve öğretim kurumları arasında düzenlenen yarışmalara katılmak üzere

lisans verilen öğrencileri,

ş) Sağlık izin belgesi: Öğrencinin ilgili spor

dalında spor yapmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığını gösterir

belgeyi,

t) Spor bilgi sistemi: Bakanlık spor bilgi

sistemini,

u) Spor dalı uygulama esasları: Spor federasyonları

ile koordine sağlanarak hazırlanan ve Bakanlık internet sitesinde

yayımlanan ilgili eğitim ve öğretim yılı okul spor faaliyetlerine ilişkin

usul ve esasları,

ü) Spor faaliyeti: Spor yarışmaları ile sportif

eğitim çalışmalarını,

v) Spor tesisleri: Spor faaliyetleri ile

yarışmaların düzenlendiği tesisleri,

y) Veli izin belgesi: Öğrenci velisi tarafından,

öğrencinin ilgili spor dalında spor yapmasına veya fiziksel etkinlik ve

oyunlara katılmasına izin verildiğini gösterir belgeyi,

z) Yarışma yöneticisi: İl müdürlüğü tarafından

görevlendirilen kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama ve Yarışmalara İlişkin Esaslar

Uygulama

esasları

MADDE 5 - (1) Okul spor faaliyetlerine ilişkin uygulama

esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Okullar arası spor yarışmaları, fiziksel

etkinlikler ve oyunlar; Bakanlık mevzuatı, uluslararası oyun kuralları,

spor federasyonları ile ISF mevzuat ve talimatları esas alınarak yapılır.

b) Okullarda müdür, müdür yardımcısı, öğretmen,

öğrenci sporcu ve antrenörlerin okul sporları faaliyetlerinin

düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri il müdürlükleri tarafından, Milli

Eğitim Bakanlığında görevli katılımcıların her türlü idari iş ve işlemleri

ise il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülür.

c) Okul takımları veya ferdi sporcuları

çalıştıracakların, öncelikle beden eğitimi ve spor öğretmenleri, ilgili

spor dalında antrenörlük belgesine sahip diğer öğretmenler ya da ilgili

spor dalında en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip kişilerden

olması esastır. Fiziksel etkinlikler ve oyunlar ile ilkokul kademesinde yer

alan spor faaliyetlerinde görevlendirilenlerin ise öğretmen olmaları

yeterlidir. Bir çalıştırıcı, aynı spor dalı ve kategoride birden fazla okul

takımı çalıştıramaz.

ç) Okullar, eğitim ve öğretim yılı başında mahalli

yarışmalara katılacakları spor dallarını ve kategorilerini spor bilgi

sistemi üzerinden bildirirler. Bakanlık tarafından yayımlanan yıllık

faaliyet programı ve takvimine uygun olarak mahalli yarışmalarını yapıp

sonuçlandıran illerin, başarı sıralaması ve kontenjan durumuna göre bir üst

yarışmaya katılmaya hak kazanan okul takımları ile ferdi sporcuları, spor

dalının özelliğine göre sırasıyla grup, yarı final ve Türkiye birinciliği

yarışmalarına katılırlar. Düzenlenecek mahalli, grup, yarı final ve Türkiye

birinciliği kademelerindeki spor yarışmalarında yarışma yöneticisi ve diğer

personel il müdürlüğü tarafından görevlendirilir.

d) Öğrenci sporcunun okul adına yarışmalarda yer

alması için öncelikle ilgili kademede okuması gerekir. Bir veya birkaç

kademede birlikte eğitim ve öğretim verilen okul öncesi, ilkokul, ortaokul

ve lise kademeleri arasında öğrenci sporcu geçişi yapılamaz. Eğitim ve

öğretim hizmetlerini aynı fiziki yapı ve aynı okul müdürlüğü altında farklı

kurum kodu ile birleşik olarak sürdüren okullar karma takım çıkaramaz.

Öğrenci sporcular, öğrenci belgelerinde ismi geçen okul adına yarışmalara

katılabilirler.

e) Okullar, ilgili spor dalı uygulama esaslarında

farklı bir hüküm belirtilmediği takdirde yarışmalara kız ve erkek olmak

üzere, aynı kategori veya spor dalında birer takım ile katılabilirler.

Karma takım ve ferdi katılımlar ise ilgili spor dalı uygulama esaslarında

belirtilen şekilde yapılır. Ferdi spor dallarında yarışmalara katılacak

öğrenci sporcu sayıları Bakanlık tarafından belirlenir.

f) Okul spor yarışmalarının her aşamasında,

kardeşlik, yardımlaşma, centilmenlik, kaynaşma ve hoşgörü değerleri öne

çıkarılır. Öğrencilerin bulunduğu ilin tarihi, kültürel değerleri hakkında

bilgi edinmesi ve gezi etkinliklerinin düzenlenmesi imkanlar dahilinde

sağlanır. Bu faaliyetler tertip komitesi tarafından gerçekleştirilir.

İlgili mevzuat çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel

kuruluşlardan destek sağlanabilir.

g) Eğitim ve öğretim yılı içerisinde Türkiye birinciliği

yarışmalarına katılarak dereceye giren okul takımları ve ferdi sporcuları,

ISF programı ve takvimine göre ilan edilen spor dalında ve kategoride

Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde ülkemizi temsil etme hakkı elde

ederler.

ğ) Bakanlık tarafından spor dallarının gelişimi

için öğretmen, antrenör ve öğrenci sporculara yönelik gerekli çalışmalar

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yapılarak antrenörlük,

hakemlik, gelişim seminerleri, kursları ve kamplar düzenlenebilir.

h) Spor dalının özelliğine göre ferdi veya takım

halinde yapılan grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına

katılacak spor kafilesi Bakanlık tarafından hazırlanan yönerge ile

belirlenir.

ı) Bakanlık, spor dallarının gelişimi için gerekli

önlemleri alır, eğitim ve öğretim kurumlarının hangi spor dallarında ve

kategoride yarışmalara katılacağını belirler.

i) Bakanlık, organizasyonlarla ilgili her türlü

reklam, sponsorluk, pazarlama ve yayın haklarını ilgili mevzuat

çerçevesinde düzenler.

Tertip

komiteleri

MADDE 6 - (1) İl tertip komitesi, eğitim ve öğretim yılının

başladığı hafta il müdürlüğü tarafından valilikten alınacak onay ile

oluşturulur.

(2) İl tertip komitesi; vali ya da görevlendirdiği

vali yardımcısı başkanlığında, il müdürü, il milli eğitim müdürü, spor

hizmetleri müdürü, il müdürlüğü şube müdürü, il milli eğitim müdürlüğü şube

müdürü, Türkiye Okul Sporları Federasyonu il temsilcisi, ilgili spor

federasyonunun il temsilcisi, il müdürlüğü tarafından teklif edilen iki

personel ile il milli eğitim müdürlüğü tarafından teklif edilen en az iki,

en fazla beş beden eğitimi ve spor öğretmeninden oluşur.

(3) İl tertip komitesinin görev süresi bir eğitim

ve öğretim yılı olup, sekretarya işlemleri il müdürlüğü tarafından

yürütülür.

(4) İl tertip komitesi, başkanın çağrısı üzerine

salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği

halinde başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

(5) İl tertip komiteleri tarafından, mahalli

yarışmaların yapılmasına ilişkin hususlar ilgili spor dalı uygulama

esaslarına uygun olarak belirlenir ve il müdürlüğü internet sitesinde ilan

edilir.

(6) İl veya ilçelerde yapılacak her türlü okullar

arası sportif yarışmalar ile fiziksel etkinlikler ve oyunlar il tertip

komitesinin kararı ve valinin onayı ile yapılır.

(7) İlde yapılan tüm mahalli yarışmaların ve her

yıl Bakanlık tarafından illerde düzenlenmesi planlanan grup, yarı final ve

Türkiye birinciliklerinde yarışma sonuçlarını tescil etme yetkisi il tertip

komitesine aittir.

(8) Hangi ilçelerde ilçe tertip komitesi

kurulacağına il tertip komitesi tarafından karar verilir. İlçe tertip komitesi,

eğitim ve öğretim yılının ikinci haftasında ilçe müdürlüğü tarafından

kaymakamlıktan alınacak onay ile oluşturulur.

(9) İlçe tertip komitesi; kaymakamın başkanlığında,

ilçe müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe müdürlüğü tarafından teklif

edilen iki personel ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından teklif edilen

en az bir en fazla üç beden eğitimi ve spor öğretmeninden oluşur. İlçe

tertip komitesinin görev süresi bir eğitim ve öğretim yılı olup, sekretarya

işlemleri ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.

(10) İlçe tertip komitesi, başkanın çağrısı üzerine

salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği

halinde başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

(11) Yarışmanın yapılacağı ilin il tertip komitesi;

mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmaları organizasyonu

tertip komitesi olarak görev yapar.

Yarışmalara

başvurular ve kontenjanlar

MADDE 7 - (1) Mahalli yarışmalar ile fiziksel etkinlikler ve

oyunlara katılım başvurusuna ilişkin hususlar; il müdürlükleri internet

sitesinde ilan edilir. Başvurular, spor bilgi sistemi üzerinden yapılır. İl

tertip komiteleri yapılan başvuruları inceleyerek katılacak takım ve ferdi

sporcu sayısına göre il ve ilçelerin yarışma takvimini hazırlar. Yarışmalara

başvurularda okul, öğrenci sporcu ve oyunculardan katılım ücreti alınmaz.

(2) Yarışmalarını tamamlayamayan iller, Genel

Müdürlükten ek süre talebinde bulunabilir. Bu süre bir sonraki aşama için

belirlenen yarışmaların tarihleri ve ISF takvimi göz önüne alınarak Genel

Müdürlük tarafından değerlendirilir.

(3) Taahhüt edilen spor dalındaki mahalli

yarışmalara katılamayacak okul takımları, yarışma tarihinden en az üç iş

günü öncesinde mazeretlerini yazılı olarak il müdürlüklerine bildirmek

zorundadır. Yarışmalara mazeretsiz ya da geçerli mazereti olmaksızın

katılmayan takımlar hakkında 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ayrıca,

bu durum il milli eğitim müdürlüklerine bildirilir.

(4) İl müdürlükleri; tertip komitelerinden

aldıkları resmi yarışma sonuçlarını, ilan edilen sonuç bildirme tarihine

kadar Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük, sonuç bildirme tarihine

kadar yarışmalarını tamamlayarak bildirimde bulunan illerin ferdi ve takım

yarışma sonuçlarını inceleyerek bir sonraki yarışmalara katılımlarıyla

ilgili hazırlıkları yapar. Yarışmalara ilişkin dokümanlar Bakanlık internet

sitesinde yayımlanır.

(5) Genel Müdürlük, tüm illere her spor dalında bir

takım veya ferdi il kontenjanı verir. Diğer kontenjanlar, illerin bir

önceki eğitim ve öğretim yılında ilgili spor dalı ve kategorisinde okul

sporlarındaki lisanslı öğrenci sporcu sayısına ve bir önceki yıl takım veya

ferdi olarak Türkiye birinciliklerinde elde edilen ilk dört dereceye

istinaden verilir.

Okul spor

yarışmaları, fiziksel etkinlik ve oyunlarda istenilen belgeler

MADDE 8 - (1) Okul spor yarışmalarına katılım için aşağıda

belirtilen belgeler istenir:

a) Öğrenci sporcu lisansı.

b) T.C. kimlik kartı, yabancı uyruklular için resmi

kurumlardan alınmış kimlik belgesi veya oturma izin belgesi ile pasaport.

c) İl dışında yapılacak grup, yarı final ve Türkiye

birinciliği yarışmalarına katılacaklar için mülki amir onayı.

ç) Kafile listesi.

d) Veli izin belgesi tüm öğrenci sporcular için

düzenlenir, il içi ve il dışı yarışmalara katılacak öğrenci sporcuların

veli izin belgeleri okul müdürlüğü tarafından alınır.

e) Lise kademesinde okuyan öğrenci sporcuların T.C.

kimlik kartlarının fotoğraflı olması zorunludur.

(2) Fiziksel etkinlik ve oyunlara katılım için

aşağıda belirtilen belgeler istenir:

a) Oyun kartı.

b) T.C. kimlik kartı, yabancı uyruklular için resmi

kurumlardan alınmış kimlik belgesi veya oturma izin belgesi ile pasaport.

c) Veli izin belgesi.

(3) Yukarıda belirtilen belgeler haricinde, spor

dalı uygulama esaslarında başkaca belgeler de talep edilebilir.

Teknik

toplantı

MADDE 9 - (1) Teknik toplantı, tertip komitesi tarafından

yarışma öncesinde yapılır. Toplantıya tertip komitesi, kafile idarecisi

veya çalıştırıcı ile temsilen bir hakem katılır.

(2) Teknik toplantıda, yarışmalarda istenilen

belgelerin kontrolü yapılır. Yarışma programı ile fikstür belirlenir,

ilgili spor dalı uygulama esasları ile diğer hususlar hakkında

bilgilendirme yapılır.

(3) Teknik toplantıya mazeretsiz olarak

katılmayanlar yarışmalara alınmaz.

Kıyafet

ve törenler

MADDE 10

- (1) Öğrenci sporcular

yarışmalara ve törenlere, temsil ettikleri okullar tarafından temin edilen

spor kıyafetleriyle katılırlar. Açılış töreni ve dereceye girdiği halde

ödül törenine katılmayanlar hakkında Spor Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre işlem yapılır.

(2) Yarışmalarda giyilecek spor kıyafetleri, ISF

kuralları ile ilgili spor federasyonunun talimatlarına aykırı olamaz.

(3) Törenlerin amacına uygun olarak

gerçekleştirilmesinden tertip komitesi sorumludur.

Ödüller

ve yardım

MADDE 11

- (1) Bu Yönetmelik kapsamında

yapılacak yarışmalarda verilecek kupa, madalya, başarı ve katılım

belgeleri, ilgili spor dalının özellikleri dikkate alınarak her yıl Bakanlık

tarafından belirlenir.

(2) Yarışmalara katılan okullara, imkanlar

dahilinde spor araç, gereç ve malzeme yardımında bulunulur.

(3) Türkiye birinciliği yarışmalarında dereceye

giren öğrenci sporculara, yarışmanın düzenlendiği il müdürlükleri tarafından

imkanlar dahilinde branşına uygun spor araç, gereç ve malzeme yardımında

bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrencilere İlişkin Hususlar

Lisans

MADDE 12

- (1) Öğrenci sporcu lisansları,

okul müdürlüğü tarafından spor bilgi sistemi üzerinden düzenlenir.

(2) Lisans çıkarmak için; öğrenci belgesi, sağlık

izin belgesi, veli izin belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı

ile fotoğraf istenir. Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi istenir.

(3) Lisans, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı

süresince geçerlidir.

(4) Öğrenci, içinde bulunulan eğitim ve öğretim

yılında seçeceği üç spor dalında, lisans çıkararak yarışmalara katılabilir.

Ancak basketbol, futbol, futsal, hentbol ve voleybol dallarından yalnızca

birini tercih edebilir. Öğrenci sporcu, lisans çıkardığı spor dallarının

takvimlerinde çakışma olması durumunda, tercih edeceği spor dalının yarışmalarına

katılır.

(5) Bir öğrencinin herhangi bir nedenle okulla

ilişiğinin kesilmesi halinde okul spor yarışmaları ile de ilişiği kesilir.

Yaş

kategorileri

MADDE 13 - (1) Okul spor yarışmalarına katılacak olan

öğrencilerin kategori, yaş ve terfi bilgileri ilgili spor dalı uygulama

esaslarında belirtilir.

(2) ISF takvimine göre içinde bulunulan eğitim ve

öğretim yılında katılınacak spor dallarının yaş kategorilerine ait

bilgilendirme; spor dalları, yaş ve kategori tablosunda gösterilir. Tablo,

Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

(3) Okul spor faaliyetlerinde yer alan yarışmalar

ile fiziksel etkinlikler ve oyunların mahalli veya ulusal kapsamı Genel

Müdürlük tarafından belirlenir ve ilgili spor dalı uygulama esaslarında

ilan edilir.

Yaş

düzeltilmesi

MADDE 14

- (1) Mahkeme kararı ile yaş

düzeltmelerinde, öğrenci sporcunun düzeltilen yaşı esas alınarak lisans

çıkartılır.

Terfiler

MADDE 15

- (1) Okul kademeleri arasında

geçiş yapılmaz.

(2) Eğitim ve öğretim kademesinin uygun olması

kaydıyla ilgili spor dalında yarışmalara katılmamış öğrenciler, velisinin

izni ile bir üst kategoriye terfi ettirilebilir. Terfi işlemine ilişkin

hususlar ilgili spor dalı uygulama esaslarında belirtilir. Terfiler bir yaş

ile sınırlıdır.

(3) Eğitim ve öğretim yaşamına yaşıtlarından önce

başlayan öğrenci sporcu, spor dalları, yaş ve kategori tablosunda

belirtilen yaş gruplarına göre olması gereken kademede eğitim ve öğretim

görmüyor ise velisinin izni ile eğitim ve öğretim gördüğü kademede okulunu

temsilen yarışmalara katılabilir.

(4) Terfi ettirilen öğrenci sporcu, o eğitim ve

öğretim yılında ilgili spor dalında alt kategorideki okullar arası

yarışmalara katılamaz.

(5) Özel eğitim okullarının veya merkezlerinin

yarışmalara katılım ve yaş durumları ile ilgili açıklamalar, spor dalı

uygulama esaslarında yapılır.

Öğrencilerin

fiziki görünümü

MADDE 16

- (1) Yaşıtlarından fiziki olarak

büyük görünen öğrenci sporcuların durumlarını belgelemek için, doğduğu

hastaneye veya Devlet ya da üniversite hastanelerine yazılı başvurularak

biyolojik yaşı doktor raporu ile tespit edilir.

(2) Doğum raporu bulunan öğrenci sporcular, fiziki

uygunluk kontrolüne alınmadan yarışmalara katılırlar.

(3) Doğum raporu olmaması durumunda, öğrenci

sporcunun biyolojik yaşının tespiti için Devlet ya da üniversite

hastanelerinden alınan yaş tespit raporu geçerlidir. Raporda belirtilen yaş

aralığında tamamlanmış üst yaş sınırı kabul edilir. Raporda belirtilen üst

yaş sınırı ilgili eğitim ve öğretim yılı sonu dikkate alınarak

değerlendirilir.

(4) Tertip Komiteleri, istenilen belgelerin veya

raporun sunulmasına kadar yaşıtlarından büyük görünen öğrenci sporcuların,

yarışmalara katılmaması hususunda tedbir kararı verir.

(5) İl müdürlükleri tarafından, tertip komiteleri

tarafından yarışmalara alınmayan öğrenci sporcuların isim, okul ve il

bilgileri Genel Müdürlüğe gönderilecek yarışma raporunda belirtilir.

(6) Yapılacak itirazlar, tertip komitesi tarafından

değerlendirilerek karara bağlanır, ihtiyaç halinde yaş düzeltme raporu

istenir.

(7) Yaş tespiti konusunda yukarıda belirtilen

hükümler yarışmaların tüm aşamalarında uygulanır.

(8) Fiziki durumları nedeniyle bir alt kademedeki

yarışmalarda yaş tespiti konusunda iş ve işlem yapılmış öğrenci sporcunun

raporlarını ve tertip komitesi kararlarını yanlarında bulundurmaları

zorunludur.

Okul

değiştirme ve nakil

MADDE 17

- (1) Bir öğrenci sporcu, bir

eğitim ve öğretim yılında en fazla iki okul adına yarışmalara katılabilir.

Birinci dönemde yapılan nakillerde il tertip komitesinin kararı ile öğrenci

sporcular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakil onayının yapıldığı

tarihten itibaren otuz gün geçtikten sonra okullar arası yarışmalara

katılabilirler.

(2) Mücbir sebepler nedeniyle; ikinci dönem yapılan

nakillerde il tertip komitesinin kararı ile öğrenci sporcular okula kayıt

tarihinden otuz gün geçtikten sonra okullar arası yarışmalara

katılabilirler.

(3) Mücbir sebepler dışında; eğitim ve öğretim

yılının ikinci dönemi nakil yapan öğrenci sporcular okullar arası

yarışmalara katılamazlar.

Yabancı

uyruklu öğrenciler

MADDE 18

- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler,

bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara göre verilecek lisans ile

yarışmalara katılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hususlar ve Disiplin İşlemleri

Mali

hususlar

MADDE 19

- (1) Mahalli, grup, yarı final ve

Türkiye birinciliğine katılan öğrenci sporcu, antrenör, hakem, öğretmen,

idareci ve diğer personele yapılacak görev ücretleri ile diğer ödemeler,

ilgili mevzuata göre Bakanlık ya da yetkilendirdiği kurum veya kuruluş

tarafından yapılır.

(2) Yarışmaları teknik olarak izlemek ve raporlamak

üzere görevlendirilen temsilci, milli takım veya alt yapı antrenörünün

görev ücretleri ve diğer ödemeleri, görevlendirmeyi yapan spor federasyonu

tarafından yapılır.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen

yarışmalara katılacak takım ve öğrenci sporculara yapılacak ödemeler;

Ülkemiz sınırlarına kadar kendileri tarafından, Ülkemiz sınırları içinde

ulaştıkları il ile yarışmanın yapılacağı il arasındaki otobüs rayiç

ücretleri esas alınmak suretiyle yarışmanın düzenlendiği il müdürlüğü

tarafından yapılır.

(4) Yarışmaları teknik veya idari olarak incelemek

ve raporlamak üzere görevlendirilen Bakanlık personelinin kanuni

harcırahları Bakanlık tarafından karşılanır.

Disiplin

işlemleri

MADDE 20

- (1) Yarışmalarda, spor ahlakına

ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunulması halinde,

Spor Disiplin Yönetmeliği hükümleri göz önüne alınarak işlem tesis edilir.

İtirazlar

MADDE 21

- (1) Spor dalının özelliğine göre

yarışma esnasında yapılacak itirazların dışında kalan itirazlar; kafile

idarecisi veya çalıştırıcı tarafından ilgili spor dalı oyun kuralları veya

mevzuat hükümlerine göre yarışmanın yapıldığı gün içerisinde tertip

komitesine yazılı olarak yapılır.

(2) Tertip komitesine yapılacak itiraz için

yarışmanın yapıldığı il müdürlüğü hesabına ilgili spor dalı uygulama

esasları ile belirlenen ücret yatırılır. İtirazın kabulü halinde bu ücret

iade edilir, reddedilmesi halinde ise il müdürlüğü tarafından gelir olarak

kaydedilir.

(3) İtirazlar, tertip komitesi tarafından en geç

ilgili takım ve/veya öğrenci sporcunun bir sonraki yarışmasına kadar karara

bağlanır. İtirazlara dair tertip komitelerinin vereceği karar kesindir.

Hakem,

gözlemci, temsilci ve diğer personel görevlendirmeleri

MADDE 22

- (1) Mahalli okul spor

yarışmalarında, il tertip komitesinin talebi üzerine il hakem komiteleri tarafından

öncelikle mahallinden, gerekli hallerde ise il müdürlüğünün onayı ile yakın

illerden hakem, gözlemci ve diğer personel görevlendirilir.

(2) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği

yarışmalarında, yarışmaya ev sahipliği yapan il müdürlüğünün talebi üzerine

ilgili spor federasyonu tarafından öncelikle mahallinden, gerekli hallerde

ise yakın illerden hakem, gözlemci ve diğer personel görevlendirilir.

(3) Okullar arası spor yarışmalarında

görevlendirilen idareci, öğretmen, antrenör, hakem, öğrenci sporcular ve

diğer personel kurumları tarafından ulaşım süreleri de göz önünde

bulundurularak yarışma süresince görevli izinli sayılırlar.

(4) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği

yarışmalarında, spor federasyonu tarafından temsilci görevlendirilir.

(5) İlgili spor federasyonu, Türkiye birinciliği

yarışmalarını teknik olarak izlemek ve raporlamak üzere milli takım veya

alt yapı antrenörü görevlendirir.

(6) Okul spor yarışmalarında, Bakanlık tarafından

temsilci ve gözlemci görevlendirilir.

(7) Türkiye birinciliği yarışmalarına, Milli Eğitim

Bakanlığı tarafından temsilci görevlendirilebilir. Görevlendirme ücreti

kurumu tarafından ödenir.

Doping

MADDE 23

- (1) Doping içeren maddelerin

kullanılmasının önüne geçilmesi için gereken tedbirler alınarak öğrenci

sporcuların bilinçlenmesi sağlanır. Doping içeren maddelerin

kullanılmasının tespiti halinde öğrenci sporcu ve antrenör/çalıştırıcı

hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uluslararası

yarışmalar

MADDE 24

- (1) Uluslararası yarışmalarda

ülkemizi temsil edecek öğrenci sporcuların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

olması zorunludur.

(2) Uluslararası yarışmalara katılım sağlanacak

spor dalı ve kafile listesi Bakanlık tarafından belirlenir. Yarışmalara

ilişkin iş ve işlemler, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından

yürütülür.

Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takım ve ferdi sporcuları

MADDE 25

- (1) Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyetini temsilen yarışmalara katılacak takım ve ferdi sporcular da bu

Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Saha ve

tesislerin kullanımı

MADDE 26

- (1) Milli Eğitim Bakanlığı ile

Bakanlığa ait tesislerin etkin ve verimli kullanılabilmesi için il müdürlükleri

ile il milli eğitim müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınarak

yarışma ve organizasyonlarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi

sağlanır.

(2) İl veya ilçe müdürlükleri ile il veya ilçe

milli eğitim müdürlükleri arasında spor tesislerinin ortak kullanımı ve

ücretsiz tahsis edilmesi ile karşılıklı personel görevlendirilmesi

sağlanır. Spor faaliyetlerinin niteliğine göre kullanılacak tesislere

ilişkin kararlar ilgili tertip komiteleri tarafından alınır.

(3) Yarışmalarda ihtiyaç duyulması halinde özel

spor tesislerinin kullanımı hususunda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İşbirliği

ve koordinasyon

MADDE 27

- (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim

Bakanlığı ile koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde uygulanır.

Düzenleme

yetkisi

MADDE 28

- (1) Bu Yönetmeliğin

uygulanmasına ilişkin Bakanlık tarafından alt düzenleyici işlem yapılabilir.

Yürürlükten

kaldırılan yönetmelik

MADDE 29

- (1) 5/11/2013 tarihli ve 28812

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30

- (1) Bu Yönetmelik yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31

- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini

Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2019, 10:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER