İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi değişti

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi (İYEP) değişti

İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi değişti

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç MADDE 1-

(1) Bu Yönergenin amacı, İlkokullarda Yetiştirme Programının düzenlenmesi,

uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, ilkokulların 3

üncü sınıfına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim ve öğretim

yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında

yer alan ve İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında belirlenen kazanımları

yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için uygulanacak olan

programın düzenlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin

usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu Yönerge, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 26/7/2014

tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul

Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak

hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE

4-(1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan:

Milli Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık:

Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Genel

Müdürlük: Temel Eğitim Genel Müdürlüğünü,KAPAT [X]ç)

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP): İlkokulların 3 üncü sınıfına devam

eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim ve öğretim yılları içinde

çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve

bu program kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen

öğrencilerin yetiştirilmesi için uygulanacak olan programı,

d) İlkokullarda

yetiştirme programı il ve ilçe komisyonu: İlkokullarda düzenlenecek yetiş-tirme

programının yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla il ve ilçede

oluşturulan komisyonu,

e) İlkokullarda

yetiştirme programı okul komisyonu: İlkokullarda düzenlenecek yetiştirme

programının planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla

okulda oluşturulan komisyonu,

f) Milli

Eğitim Müdürlüğü: İl/ilçe milli eğitim müdürlüğünü,

g) Okul

müdürü: Programın uygulanacağı ilkokul müdürünü, ğ)

Öğrenci belirleme aracı (ÖBA): İlkokullarda yetiştirme programına alınacak

öğrenci-lerin belirlenmesi amacıyla kullanılan aracı,

h) Öğrenci

değerlendirme aracı (ÖDA): İlkokullarda yetiştirme programındaki öğrencilerin

kazanımlara erişme düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan aracı,

ı) Öğretmen: İlkokullarda yetiştirme programında görevlendirilen

sınıf öğretmenini,

i) Rehberlik

öğretmeni: Eğitim kurumlarındaki rehberlik servisleri ile rehberlik ve araş-tırma

merkezlerinde rehberlik hizmetlerini yürüten personeli

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programın Amaç ve İlkeleri

Programın amaçları

MADDE 5-

(1) İlkokullarda Yetiştirme Programının amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin

Türkçe ve matematik derslerinde İYEP kapsamında belirlenen kazanımlara

ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve öğrenme yaşantıları planlamak,

b) Öğrencilerin

İYEP kapsamında psikososyal açıdan desteklenmesini sağlamak,

c) Sonraki

eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek,

ç) Akademik ve sosyal gelişimi destekleyerek okula devamı artırmak,

d) Programa

dahil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşmasına yardımcı

olmak,

e) Sorun

çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlık

ve mutlu bireylerin yetişmesine imkan sağlamaktır.

Programın ilkeleri

MADDE 6

-(1) İlkokullarda Yetiştirme Programının ilkeleri şunlardır:

a) İYEP'e

dahil olan öğrenciler belirlenen eksiklikleri doğrultusunda programa alınır.

b) Programın,

öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda uygulanması esastır.

c) Öğrencilerin

akranlarından ayrışma hissine kapılmasını önleyici tedbirler alınır.

ç) Öğrencilere İYEP kapsamında psikososyal destek sağlanır.

d) Öğrencilerin

program süresince devamları sağlanır.

e) Öğrencilerin

velilerinden hiçbir ad altında ücret alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonlar, Görev, Yetki, Sorumluluklar ve

Denetim

İlkokullarda Yetiştirme Programı il ve ilçe

komisyonu

MADDE 7- (1) İYEP komisyonu, illerde

temel eğitimden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü

başkanlığında ilçelerde ise temel eğitimden sorumlu şube müdürü başkanlığında

oluşturulur. Komisyonda ayrıca iki ilkokul müdürü ve bir sınıf öğretmeni ile

bir rehberlik öğretmeni yer alır.

(2) İl ve

ilçe komisyonu eylül ayının son haftasına kadar oluşturulur.

(3) Komisyon

toplantıları tüm üyelerin katılımı ile yapılır. Toplantıdaki kararlar oy çoğun

- luğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın

kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanır.

(4) Komisyonun

görevleri

a) İl ve

ilçedeki İYEP'e alınacak öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini

sağlar.

b) İYEP

kapsamında okullarda yapılan planlama ile ilgili iş ve işlemleri takip eder.

c) İYEP

ile ilgili itirazları karara bağlar.

ç) Okullardan gelen raporları inceler

ve Bakanlığa sunulmak üzere, her il ve ilçe kendi raporunu oluşturarak bir üst

makama haziran ayının son haftasına kadar gönderir.

İlkokullarda Yetiştirme Programı okul

komisyonu

MADDE 8- (1) İlkokullarda Yetiştirme

Programı Okul Komisyonu; okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında,

üç sınıf öğretmeni ile varsa rehberlik öğretmeninden oluşur. Birleştirilmiş

sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda komisyon mevcut öğretmenlerden oluşur.

Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda müdür yetkili öğretmen komisyonun

görevini yapar.

(2) Okul

komisyonu ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında

oluşturulur.

(3) Komisyon

toplantıları tüm üyelerin katılımı ile yapılır. Toplantıdaki kararlar oy

çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde

çoğunluk sağlanır.

(4) Komisyonun

görevleri

a) Ekim

ayının 2 nci haftasında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak ÖBA ile

tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu karara bağlar.

b) Okulun

fiziki şartlarını dikkate alarak programa alınacak öğrenci gruplarını oluşturur

ve haftalık çalışma çizelgesini hazırlar.

c) Programda

görev alacak öğretmenleri belirler.

ç) Programın

uygulanmasını sağlar.

d) Program

bitimini takip eden 2 hafta içerisinde "değerlendirme raporu" düzenleyerek

il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere okul müdürlüğüne sunar.

Komisyonların toplanması

MADDE 9- (1) Komisyonlar, ekim ayının 2

nci haftası, ikinci dönem başında ve program bitimini takip eden ilk hafta

toplanır. Ayrıca başkanın gerekli gördüğü zamanlarda da komisyon toplanabilir.

Okul müdürünün görevleri

MADDE 10-

(1) Okul müdürü, İYEP'in amaç ve ilkeleri doğrultusunda etkili, sağlıklı ve

verimli bir şekilde uygulanmasından birinci derecede sorumludur.

(2) Okulda

İYEP kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

(3) İYEP

Okul Komisyonunca oluşturulan İYEP gruplarında yer alacak öğrencilerin ve bu

gruplar için görevlendirilen öğretmenlerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP

Modülüne tanımlanmasını sağlar.

(4) Komisyon

tarafından belirlenen öğretmenlerin isim listelerini, il/ilçe milli eğitim

müdürlüğünün onayına sunar.

(5) Programa

alınacak öğrenci gruplarını ve haftalık çalışma çizelgesini onaylanmak üzere

il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne sunar.

(6) Programda

görev alacak öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda sınıf öğretmenlerinin

görevlendirilmesi için il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne talepte bulunur.

(7) Üçüncü

modül hariç olmak üzere, bulunduğu modülün kazanımlarına ulaşan öğrencilerin

bir üst modüle tanımlanmasını sağlar.

(8) Psikososyal

destek hizmetlerinin; öğrencinin sınıf öğretmeni, İYEP'te görevli öğretmen ve

okul rehberlik öğretmeni ile işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlar.

(9) Rehberlik

öğretmeni bulunmayan okullarda İYEP psikososyal destek hizmetlerinin

yürütülmesi için rehberlik ve araştırma merkezi ile iş birliği yapar.

(10) Okul

komisyonu tarafından düzenlenen değerlendirme raporunu il/ilçe milli eğitim

müdürlüğüne gönderir.

Öğretmenlerin görevleri

MADDE 11- (1)

Öğrencinin sınıf öğretmeni;

a) Öğrencilere

ÖBA'yı uygular ve öğrenci cevaplarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP

Modülüne işler.

b) Herhangi

bir sebeple ÖBA uygulanmamış öğrencilere ÖBA uygular.

(2) İYEP'te

görev alan öğretmenler aşağıdaki işlemleri yaparlar:

a) Uygulayacağı

modül ve öğrenci seviyelerine göre plan hazırlar, okul müdürüne imzalatır ve

uygular.

b) Öğrencilerin

programa devam durumunu takip eder ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP

Modülüne işler.

c) Yaptığı

değerlendirme sonucunda belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencile-rin

bir üst modüle geçmesine karar verir ve bu öğrencileri e-Okul Yönetim Bilgi

Sistemindeki İYEP Modülüne işler.

ç) İYEP

Sınıf Ders Defterini zamanında doldurur ve imzalar.

d) Programın

uygulanmasının her aşamasında psikososyal destek hizmetlerini öğrencinin sınıf

öğretmeniyle birlikte yürütür ve varsa okul rehberlik öğretmeni ile iş birliği

yapar.

e) Programın

uygulanmasının her aşamasında veli ile sürekli iş birliği yapar.

f) Öğrencilerin

İYEP'e istekli olarak devamlarını sağlamak için sosyal etkinlikler düzenle-yebilir.

g) Bakanlık

tarafından hazırlanan ÖDA'yı uygular ve sonuçlarını

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.

Sorumluluk

MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümleri

çerçevesinde İYEP'te görevlendirilen her kademedeki personel, görevlerini

zamanında, eksiksiz, etkin ve verimli olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Denetim

MADDE 13- (1) İYEP uygulanan

ilkokullar, denetim yetkisi bulunan görevliler tarafından eğitim öğretim

yılında en az bir defa denetlenir.

DÖRDÜNCÜ

BÖLÜM

Uygulama

Süreci, Devam Zorunluluğu, Tutulacak Defter ve Dosyalar

İlkokullarda Yetiştirme Programı uygulama süreci

MADDE 14-

(1) Bakanlık tarafından hazırlanan ÖBA, ekim ayının 2 nci haftasında

öğrencilere uygulanır.

(2) ÖBA

sonuçları öğrencinin kendi sınıf öğretmeni tarafından e-Okul Yönetim Bilgi

Sistemindeki İYEP Modülüne 3 (üç) iş günü içerisinde girilir. İYEP'e alınacak

öğrenciler e- Okul Yönetim Bilgi Sistemi tarafından belirlenir.

(3) Program

ekim ayının 3 üncü haftasında başlar.

(4) Program,

hafta sonlarında, hafta içi ders saatleri dışında, bunların uygun olmaması

durumunda okulun şartları ve personel durumu da dikkate alınarak okul

yönetimince planlanacak zamanlarda uygulanır.

(5) Program

süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve

haftada toplam 10 ders saatini geçemez.

(6) İYEP'in

uygulanmasında; öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf

öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev

almak isteyen sınıf öğretmenleri, ders ücreti karşılığında görevlendirilen

sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında

görevlendirilen öğretmenler görev alabilir.

(7) Bir

İYEP grubunun 1-6 öğrenciden oluşturulması esastır, 6 öğrencilik bir grup

tamamlanmadan ikinci grup açılamaz. Ancak bu sayı en fazla 10 öğrenciye kadar

çıkarılabilir.

(8) İYEP'e

alınacak öğrencilerin velilerinden Ek-1"veli izin belgesi" alınır.

(9) İYEP'te

görevli öğretmen tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenen

kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar

verilir. Diğer öğrenciler için programın uygulanmasına devam edilir.

(10) Bakanlık

tarafından hazırlanan ÖDA en geç mayıs ayının 2 nci haftasına kadar uygulanır.

ÖDA sonuçları İYEP'te görevli öğretmen tarafından e-Okul Yönetim Bilgi

Sistemindeki İYEP Modülüne 3 (üç) iş günü içerisinde girilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15- (1) İYEP'e katılan

öğrencilerin devamları sağlanır.

(2) Öğrencilerin

devam takibi, programda görevli öğretmen tarafından yapılır ve e-Okul Yönetim

Bilgi Sistemine zamanında işlenir.

(3)

Devamsızlık yapan öğrencilerin durumu okul yönetimi

tarafından öğrenci velisine ivedilikle bildirilir ve öğrencinin programa

devamının sağlanması için okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

İlkokullarda Yetiştirme Programında tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 16-(1)

İYEP'in uygulandığı okullarda aşağıdaki defter, dosya ve formlar tutulur:

a) Sınıf

ders defteri ve yoklama defteri

b) Modül

planları dosyası

c) İYEP

Psikososyal Destek Hizmetleri Kontrol Listesi

ç) İYEP

yazışma dosyası

BEŞİNCİ

BÖLÜM

Çeşitli

ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 17- (1) Bu Yönergede hüküm

bulunmayan hususlarda ilgili mevzuatın hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan

mevzuat

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin onayı

tarihinden itibaren 18/9/2018 tarihli ve 16702389 sayılı Makam Oluruna İlişkin

Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönerge onay tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu

Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER