MEB, Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

MEB, Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL

ETKİNLİKLER

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1 - 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler

Yönetmeliğinin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan "kapsamındaki sosyal"

ibaresinden sonra gelmek üzere "etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşları,

uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim

kurumlarında yapılacak sosyal" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki bent

eklenmiştir.

"j) e-Portfolyo: Öğrencilerin ilgi, yetenek ve

becerilerinin gelişimsel olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve

yönlendirilmesi amacıyla okul içi ve okul dışındaki çalışmalar ile eğitim

içerikli diğer faaliyetlere ilişkin belgelerin işlendiği elektronik ortamda

tutulan dosyayı,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci

fıkrasında yer alan "ile toplumsal cinsiyet eşitliği" ibaresi yürürlükten

kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(8) Yetenekli öğrencilerden isteyenlerin

antrenmanlara katılımları ve eğitimleri için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri

ile mahalle spor kulüpleri arasında yapılacak protokol hükümleri

çerçevesinde izinli sayılmaları sağlanır. Öğrencilerin aldığı belgeler

e-portfolyo kapsamında e-Okul Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.

(9) Eğitim ve öğretimin daha etkili ve verimli

olması için; doğal, tarihi ve kültürel mekanlar ile bilim merkezleri, sanat

merkezleri, teknopark ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamları, ders

programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda etkin olarak kullanılır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci

fıkrasında yer alan "eğitim kurumunun türü," ibaresinden sonra gelmek üzere

"meslek alanlarının özellikleri," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü

fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak gezi yapılacak araçların

karayolu taşımacılık mevzuatına uygun olması gerekir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci

fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "kurumu/ilçe/il sınırları içinde"

ibaresinden sonra gelmek üzere "eğitim kurumunca" ibaresi, aynı maddenin

ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlıkça" ibaresinden sonra gelmek üzere

"ilgili mevzuatına göre" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 -

Aynı Yönetmeliğin 19 uncu

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Bayrak törenlerinin yürütülmesine ilişkin usul

ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönerge ile belirlenir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin EK-4'ü ve EK-8'i ekteki şekilde

değiştirilmiştir.

MADDE 9 -

Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan

EK-6'nın 11.1 inci maddesinin (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Araç sürücüsünün/sürücülerinin "Sürücü Belgesi"

ile yurtiçi gezilerde "Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1/SRC2)", yurt dışı

gezilerde ise "Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1)", son beş yıl içinde alınmış

ve halen geçerli olan "Psiko-teknik Raporu", okul servis araçlarının

kullanılması durumunda ayrıca "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi". Kamu

araçlarının kullanılması halinde sürücüsünde "Psiko-teknik Raporu" aranmaz."

MADDE 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı

yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2019, 09:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER