MEB, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

MEB, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT

SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu

Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin madde başlığının sonuna "ve eğitimler"

ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Sürücü belgesi olup her koşulda araç kullanma

konusunda kendisini yeterli görmeyen ve kursa başvuru yapan kursiyerlerin

kayıtları sürücü belgeleriyle yapılır. Bu kursiyerlere trafik adabı dersi

ile ihtiyaç duyduğu kadar direksiyon eğitimi dersi, kurum kontenjanı ile

direksiyon eğitimi ve sınav aracı kontenjanına dahil edilmeden verilir.

Kursun kayıtlı direksiyon eğitimi ve sınav araçlarıyla verilecek bu

eğitimler, Özel MTSK Modülüne işlenir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci

fıkrasına "yazı ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "beş iş günü

içerisinde" ibaresi ve "müdürlüklerince yapılacak" ibaresinden sonra gelmek

üzere "en geç ikinci" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"MADDE 8

- (1) Özel motorlu taşıt

sürücüleri kurslarına, üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik,

otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön

lisans programlarından mezun olan veya yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla

herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli

olarak çalışan gerçek kişi kurucu veya tüzel kişi ise kurucu temsilcisi

adına, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları

Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ve illerin nüfusuna göre "B" sınıfı

sertifika öğretim programı zorunlu olmak şartıyla Bakanlıkça kurum açma

izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(2) Açılacak kurs sayısı belirlenirken merkez ilçe

ve diğer ilçelerin Türkiye İstatistik Kurumunca her yıl tespit edilen

nüfusu esas alınır. Nüfusu;

a) 10.000 - 25.000 olan ilçelerde iki,

b) Sonraki her 25.000 nüfus için bir

kurs açılmasına izin verilir. Toplam nüfusu 10.000'in

altında olan ilçelerde ise kurs açılamaz.

(3) Nüfusu azalan ilçelerde, mevcut kurslar

faaliyetlerine devam eder. Ancak bu ilçelerdeki kursların herhangi bir

nedenle kapatılması halinde yeni kurs açılmasında ikinci fıkra hükümleri

esas alınır.

(4) Bakanlıkça her yıl ikinci fıkra hükümlerine

göre il ve ilçe kurs sayıları kontrol edilerek kurs açılacak il/ilçeler

belirlenir ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir. 5580 sayılı

Özel Öğretim Kurumları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde

belirtilen kurucu veya kurucu temsilcisine ait şartları taşıyanlardan kurs

açmak isteyenler, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde;

a) Kurs açmak istediği il ve ilçeyi, kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu

tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin kimlik bilgilerini ve adresini,

b) O yıl için belirlenen brüt asgari ücret

tutarındaki başvuru ücretinin başvuru yaptığı ilin döner sermaye işletmesi

tarafından bankada açılan hesaba yatırıldığına dair banka dekont

numarasını,

c) Öğrenim durumu bilgilerini

Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru

ekranından girerek müracaat eder.

(5) Elektronik ortamda yapılan başvurunun geçerli

olabilmesi için; kurucu veya kurucu temsilcisinin, internet sayfasına

girilen bilgilerin belge asıllarını başvuru süresinin bitim tarihinden

itibaren beş iş günü içinde kurs açma başvurusu yaptığı il/ilçe milli

eğitim müdürlüğüne ibraz etmesi ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce iki iş

günü içinde belgeler incelenerek uygun görülen başvuruların onaylanması

gerekir. Başvuru şartlarını taşımayanların veya belgeleri eksik olanların

talepleri işleme alınmaz. İl/ilçe milli eğitim müdürlüğünce onaylanan

başvuruların listesi, onay tarihinden itibaren beş iş günü süre ile Genel

Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanır. Bu sürenin bitiminden itibaren

beş iş günü içinde başvuru listelerine il/ilçe milli eğitim müdürlükleri

aracılığıyla itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Genel Müdürlüğe iletilir ve

Genel Müdürlüğün verdiği karara göre işlem yapılır. Başvurular başvurunun

yapıldığı yıl için geçerlidir.

(6) Aynı ilçede, açılabilecek kurs sayısı kadar

veya daha az kurs açma başvurusu olması durumunda başvuranların tamamının

listesi, açılacak kurs sayısından fazla müracaat edilmiş olması halinde ise

kurs açılacak ilin valiliği tarafından noter huzurunda çekilen kura

sonucuna göre sıralanarak düzenlenen liste Genel Müdürlüğün internet sayfasında

yayınlanır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince, listede birinci sırada

yer alan müracaat sahibinden başlanarak ilçedeki kurs açılacak kontenjan

kadar başvuru sahibine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları

Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri üç

ay içerisinde tamamlayıp il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim etmesi

gerektiği yazı ile bildirilir. Kurs açmak üzere müracaat eden kurucu veya

kurucu temsilcisinin verilen süre sonuna kadar istenen belgeleri eksiksiz

olarak teslim etmemesi veya belgelerin ilgili mevzuata uygun olmadığının

tespit edilmesi halinde başvuru işleminin sonlandırıldığı yazı ile ilgiliye

bildirilerek belgeleri iade edilir. Ayrıca konu hakkında Genel Müdürlüğe

bilgi verilerek görüş alınır. Aynı kurucuya iki yıl süre ile kurs açmak

için başvuru yapma izni verilmez.

Müracaat edenlerin belgelerinin iade edilmesi ve müracaat edenlerin

belgeleri iade edildikten ve Genel Müdürlükten uygun görüş alındıktan sonra

sırasıyla sonraki müracaat edenler için de aynı işlem uygulanır. Kurs açmak

için döner sermaye işletmesinin banka hesabına yatırılan başvuru ücreti

iade edilmez.

(7) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma

ruhsatı düzenlenen kurum, düzenleme tarihinden itibaren iki yıl

tamamlanmadan başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemez.

(8) Kurslar, bulundukları ilçenin dışındaki başka

bir binaya nakledilemez."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine "tercümesi" ibaresinden sonra gelmek

üzere "veya geçici koruma kimlik belgesi" ibaresi, (2) numaralı alt

bendine "ikametgah izni" ibaresinden

sonra gelmek üzere ", öğrenim vizesi veya çalışma izin belgesi" ibaresi ve

aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"d) 2918 sayılı Kanunun 51 inci ve 67 nci maddeleri

gereği sürücü belgeleri iptal edilenlerin kursa kayıt olabilmeleri için

ayrıca tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı

muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge

istenir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

"(4) Kursiyerlerin teorik ders planlaması kayıt

esnasında, teorik eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olan

kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi planlaması ise sınav sonuçlarının

ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Özel MTSK Modülüne girilir. Direksiyon

eğitimi dersleri en geç 60 gün içerisinde tamamlanır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin madde başlığı

"Direksiyon eğitim ve sınav araçları" olarak değiştirilmiş, dördüncü

fıkrasının (a) bendinde yer alan "dört" ibaresi "üç" şeklinde değiştirilmiş

ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) "A" sınıfı sertifika programı açmak isteyen

kurslarda "A2" sertifika sınıfından en az bir direksiyon eğitim ve sınav

aracı,"

MADDE 7 -

Aynı Yönetmeliğin 19 uncu

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) 24 yaşını doldurmuş ve deneyim şartı aranmayan

"A" sınıfı sürücü belgesi alacak adaylara, direksiyon eğitimi dersinin en

az 4, en fazla 6 saatlik kısmı "A2" sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve

sınav aracında, geri kalan kısmı ise "A" sertifika sınıfı direksiyon eğitim

ve sınav aracında yaptırılır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarınca

kursiyerlerin teorik eğitimi derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı

çalışma planı eğitim dönemi başlamadan önce, teorik eğitim derslerinden

başarılı olanların direksiyon eğitimi derslerinin gün ve saatleri ise

teorik sınavdan sonra planlanarak "Özel MTSK Modülüne" girilir ve eğitimler

planda belirtilen saatlerde yapılır."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendinde yer alan "dört" ibaresi "üç" şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 10

- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin

birinci fıkrasına "Eğitim personelinin görevlendirilmesinde" ibaresinden

sonra gelmek üzere "direksiyon eğitimi dersi için en az ortaöğretim, diğer

dersler için" ibaresi eklenmiş ve

aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "Yüksekokul"

ibaresi "En az ortaöğretim" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11

- Aynı Yönetmeliğin 28/A

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "iki" ibaresi "üç"

şeklinde ve (e) bendinde yer alan "üyelerini bu Yönetmelikte belirtilen

şartları taşıyanlar arasından belirler ve" ibaresi "üyelerinin listesini modülden alarak"

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12

- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu

maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

"4) Sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemekle

görevlendirilen personel, sınav yürütme komisyonu üyeleri ve sınavda

görevli diğer personel, milli eğitim müdürlüğünce düzenlenen ve sınavdaki

görevlerini tanıtan farklı renklerdeki görevli kartlarını; direksiyon eğitimi

dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri ise

modülden aldıkları ve sınavdaki görevlerini tanıtan Ek-18 "Direksiyon

Eğitimi Dersi Uygulama Sınavı Görevli Kartı"nı sınav süresince takmalarını

sağlar."

MADDE 13

- Aynı Yönetmeliğin 31 inci

maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere

aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Hizmet içi eğitimi tamamlayıp

sınavda başarılı olanların bilgileri il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince

Özel MTSK Modülüne girilir, ilçeden ayrılan personel ise Özel MTSK

Modülünden çıkarılır."

MADDE 14

- Aynı Yönetmeliğin 45 inci

maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15

- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki

geçici madde eklenmiştir.

"Kurs açma

işlemine başlamış olanlar

GEÇİCİ

MADDE 14 - (1) Bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihte özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açmak için

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci

maddesinin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi

birini almak üzere altı ay öncesine kadar başvuru yaptığını

belgelendirenler veya milli eğitim müdürlüklerinde kurs açma başvurusu

bulunanlar hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci, üçüncü,

dördüncü, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanmaz."

MADDE 16

- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer

alan EK-4 formu ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer

alan EK-18 eklenmiştir.

MADDE 17

- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 18

- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli

Eğitim Bakanı yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2019, 09:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER