Resen Öğretmen Görevlendirmesi Yapılacak

Resen Öğretmen Görevlendirmesi Yapılacak

LGS (Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu gereğince Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav) 20 Haziran 2020 tarihinde ve iki oturum halinde yapılacak.

Ancak öğretmenlerin bir kısmının görev yaptığı şehir dışında olması ve koronavirüs vakası nedeniyle 20 Haziranda yapılacak olan LGS’de görev almak isteyen öğretmen sayısı ihtiyacı karşılamamıştı. Bunun üzerine MEB bu sınavda resen öğretmen görevlendirmesi yapılacak.

21.05.2020 tarih ve 7089617 sayılı yazılarıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020 Merkezi Sınav Görevlendirme İşlemlerinin nasıl yapılacağını açıkladı.

Buna göre;

1- İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 13 üncü, 15 inci ve 16 ıncı maddeleri gereğince;

a. Bölge sınav koordinasyon kurulu üyeleri (en fazla 3 kişi),

b. Bölge sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri ( en fazla 3 kişi),

c. Bölge sınav yürütme komisyonu destek görevlileri ( en fazla 2 kişi),

 Gün içinde yapılacak iki oturum için aynı isimlerden oluşturulacak ve görev almaları halinde kendilerine çoklu oturum sınav ücreti ödenecektir.

2- Bina sınav sorumlusu (İl Temsilcisi);

Yönergenin 22 inci maddesi gereğince; İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince ihtiyaç duyulması halinde, en fazla ilçe merkezinde sınav yapılan okul/kurum sayısının üçte biri kadar personel bina sınav sorumlusu olarak görevlendirilebilir. Bina sınav sorumlularına görev aldıkları her oturum için ayrı sınav ücreti ödenir. Evde veya hastanede yapılan sınavlar için Bina sınav sorumlusu görevlendirilmesi yapılmaz. Bina sınav sorumlusu görevlendirmelerinde ilk defa sınav yapılan okullar ile özel okullara öncelik verilmelidir.

3- Bina sınav komisyonu , Yönergenin 17 inci maddesi gereğince;

a. Bina yöneticisi ( komisyon başkanı) ( 1 kişi);

b. Bina yönetici yardımcısı ( komisyon üyesi) ( en fazla 2 kişi);

Sınav yapılacak her bina için bir bina sınav komisyonu oluşturulur. Bina sınav komisyonu, gün içinde yapılacak iki oturum için aynı isimlerden oluşturulur ve görev almaları halinde kendilerine her oturum için ayrı sınav ücret ödenecektir. Cezaevi, çocuk ıslah evi, evde veya hastanede yapılan sınavlarda bina sınav komisyonu oluşturulmaz. Buralarda bina sınav komisyonunun görevlerini bina sınav sorumlusu yerine getirir. Özel okullarda yapılan sınavlarda, görev alacak bina sınav komisyonu ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce resmi okul/kurum müdür ve müdür yardımcıları arasından belirlenir. İlgili milli eğitim müdürlüğünce personel temininde güçlük çekilmesi durumunda resmi ve özel okullarda bir başkan ve bir üye olmak üzere iki kişiden bina sınav komisyonu oluşturulabilir.

4- Salon Görevlileri, Yönergenin 15 inci ve 23 üncü maddeleri gereğince;

a. Salon başkanı ve Gözetmenler ( MEBBİS tarafından görevlendirilecek),

Öğretmenler görev yaptıkları okullar dışında, gün içinde yapılacak iki oturum için aynı okul/kurum ve salonda görevlendirilir ve kendilerine görev aldıkları her oturum için ayrı ücret ödenir.

Salon başkanı ve gözetmenler MEBBİS sisteminden başvuru ve iki kademeli onay işlemi ile belirlenecektir. Başvuru onay işlemi sonunda boş kalan görevler, ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerince resen yapılacak görevlendirmeler ile tamamlanacaktır. Salon başkanı ve gözetmen temininde yeteri kadar öğretmen bulunmaması durumunda, Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi gereğince "milli eğitim müdürlüklerinde görevli il milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, tesis müdürü, uzman, mühendis veya en az lisans mezunu personelden, yeterli personel bulunamaması durumunda ise lisans veya ön lisans mezunu diğer kamu personelinden de görevlendirme yapılabilir."

b. Yedek salon görevlileri ( Milli Eğitim Müdürlüklerince resen görevlendirilecek);

Bakanlıkça belirlenen ilave görevleri yerine getirmek, gerektiğinde okul içi ve bahçesinde görev yapmak üzere ilgili milli eğitim müdürlüklerince sınav yapılacak her okul/kurumda her beş salon için en fazla üç kişiye kadar yedek salon görevlisi olarak resen görevlendirecektir.

Yedek salon görevlisi görevlendirmelerinde Rehber Öğretmenlere öncelik verilecektir. Yeterli sayıda Rehber Öğretmen bulunmaması durumunda sınıf ve diğer branş öğretmenlerine de görev verilebilir.

Yedek salon görevlileri gün içinde yapılacak iki oturum için aynı okul/kurum ve salonda görevlendirilir ve kendilerine görev aldıkları her oturum için ayrı ücret ödenir. Yedek salon görevlisinin salon başkanı veya gözetmen olarak görevlendirilmesine ihtiyaç duyulması halinde, binada görev yapan yedek salon görevlilerinden sınıf ve branş öğretmenlerine öncelik verilecektir.

c. Yardımcı engelli gözetmeni;

Yönergenin 24 üncü maddesi gereğince; ( Milli Eğitim Müdürlüklerince resen görevlendirilecek), Evde veya hastanede sınava girecek öğrenciler ile tek kişilik salonda sınava girecek öğrencilerin bulunduğu salonlarda görev yapacak yardımcı engelli gözetmenleri MEBBİS sisteminden belirlenmeyecektir.

Bu salonlara; sayısal bölüm için matematik, sözel bölüm içim ise öğrencinin yabancı diline uygun alan öğretmenleri arasından ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecektir. Evde veya hastanede yapılan sınavlarda oturum başlangıç ve bitiş saatlerine özen gösterilecektir.

5- Hizmetli;

Yönergenin 29 uncu maddesi gereğince; Salon sayısı ondan fazla olan okul veya binalarda her on salon için bir hizmetli görevlendirilir. Hizmetliler gün içinde yapılacak iki oturum için aynı okul/kurumda görevlendirilir ve kendilerine görev aldıkları her oturum için ayrı ücret ödenir. Görev yapacak hizmetliler, gün içinde yapılacak iki oturum için aynı isimlerden oluşturulacak ve kendilerine görev aldıkları her oturum için ayrı ücret ödenir. Bölge sınav yürütme komisyonu bünyesinde görevlendirilen hizmetlilere de görev aldıkları her oturum için ayrı ücret ödenecektir.

6- Sınav Evraklarının Nakli ve Güvenliği;

Sınav evrakının mahallinde teslim alınması, sınav günü ve saatine kadar korunması ve sınav yapılacak okul/kurumlara dağıtılması ve geri toplanması ile ilgili süreçler ilgili milli eğitim müdürlükleri tarafından ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği halinde yürütülecektir.

Gün içinde yapılacak iki oturuma ait sınav evrakları, sınav yapılacak okul/kurumlara tek seferde götürülüp geri getireceğinden bu süreçte görev alan taşıyıcı, şoför ve şehir içi şehir içi sınav evrakı nakil görevlileri iki oturum için aynı isimlerden oluşturulacak ve kendilerine tek oturum için sınav ücreti ödenecektir.

İl/İlçe merkezlerine uzak olan okul/kurumlara ait sınav evraklarının sınav başlama saatine uygun olarak götürülmesi ve geri getirilmesi ile ilgili tedbirler ilgili milli eğitim müdürlüklerince alınacaktır. İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerince alınan tedbirler il milli eğitim müdürlüğünce Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir.

7- Emniyet görevlileri;

Bu sınavda görev alacak emniyet görevlileri İş Birliği Protokolü hükümlerine uygun şekilde belirlenecektir.

Bu sınavda; sınava girecek öğrencilerin üst araması yapılmayacağından sınav başladıktan sonra binada görevli emniyet görevlilerince okul bahçesi ve çevresinde sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Sınav Güvenlik Koordinatörü; Her il ve ilçe merkezine bir kişi,

Sınav Güvenlik Amiri; Her 10 (on) bina için 1 (bir) kişi ve sonraki her on bina için ilave bir kişi,

Sınav evrakı koruma güvenlik görevlisi; Sınav evrakının teslim saatlerine uygun olacak şekilde her sekiz saat için 2 kişi,

Bina güvenlik görevlisi; öğrenci sayısı 350'ye kadar olan binalarda biri kadın üç (3), öğrenci sayısı 351-600 olan binalarda dört, 601-900 olan binalarda beş, 901 ve üzeri olan binalarda altı bina güvenlik görevlisi, görevlendirilir.

8- Görevlendirme ve Ücret Tahakkuk İşlemleri;

Bu sınavda görev yapacak bina sınav komisyonu başkan ve üyeleri, salon başkanları, gözetmenler, yardımcı engelli gözetmenleri ile yedek salon görevlilerine ait sınav ücretleri Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS), diğer sınav görevlilerine ait ücretler ise Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi tarafından ödenecektir. Bu sınavda görev alacak personele ödenecek sınav ücretlerinin Haziran ayı aylık katsayısı üzerinden ödenebilmesi için ücret tahakkuk işlemlerinin en geç 26 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

9 -Resen görevlendirilme işlemleri;

Devam eden koronavirüs salgını sebebiyle Bakan Oluru ile 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın uygulaması ve sınav güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulması halinde, sınav görevli sayılarının belirlenmesi ve yeterince sınav görevlisinin, İl/İlçe milli eğitim müdürlükleri tarafından MEBBİS sistemi üzerinden resen görevlendirilmesi işlemi ile ilgili yetkilendirilmiştir.

Zeynep

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER